Aktualności

Biologia molekularna - 2020/2021

Egzamin w terminie drugim odbędzie się 23.02.2021 o godzinie 8.30 (8.10 logowanie do TEAMS). Egzamin odbędzie się w formie testu wielokrotnego wyboru - 120 pytań na platformie STREAM.

Osoby dopuszczone do pisania egzaminu w terminie 2 zostały poinformowane indywidualnie. Prosimy usilnie o rewizję posiadanego sprzętu w celu wyeliminowania problemów w trakcie egzaminu. Osoby, które uważają, że ich sprzęt komputerowy nie jest odpowiedni mają możliwość pisania egzaminu na terenie uczelni w wyznaczonych miejscach. Nieobecność na wykładzie w czasie egzaminu poparwkowego jest nieobecnością usprawiedliwioną.

 

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

15.02.2021; 14.26


 

Wyniki egzaminu w terminie pierwszym

zostały zaktualizowane na stronie platformy STREAM. Do punktów uzyskanych z egzaminów osobom, które uczęszczały na wszystkie wykłady został doliczony jeden punkt (do wpisania do indeksu, nie na stronie STREAM).  Z przesłanych zastrzeżeń dotyczących pytań uwzględniono trzy pytania i wyniki egzaminu zostały obliczone ponownie dla wszystkich studentów uwzględniając wzmiankowane pytania.

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

15.02.2021; 14.20

 


 

III termin poprawy testu z materiału seminaryjnego

Poprawa testu odbędzie sie dnia 09.02.2020 o godzinie 9.00. Poprawa odbędzie się w formie testu jednokrotnego wyboru, na platformie CDiSM (https://elearning.sum.edu.pl/course/view.php?id=5295). Jednocześnie bedą państwo proszeni o obecność na platformie TEAMS. Test będzie się składał z 65 pytań; po 5 pytań z każdego tematu seminaryjnego; 65% uzyskane (42 pytania) - test zaliczony; Brak możliwości powrotu do pytań; 45 s na pytanie.

Bardzo proszę osoby dopuszczone do zdawania w 3 terminie o bezpośredni kontakt z dr Aleksandrą Auguściak-Duma w celu potwierdzenia swojej chęci podejścia do testu - aauguściak@sum.edu.pl. Proszę o kontakt TYLKO z konta studenckiego.

 

EGZAMIN W TERMINIE 0

Egzamin w terminie 0 odbędzie się 09.02.2021. Osoby dopuszczone do tego terminu (wszystko zaliczone w pierwszym terminie - ćwiczenia, seminaria; średnia z testów cząstkowych powyżej 4,26; ocena z testu zaliczeniowego powyżej 4,26) proszone są o kontakt z sekretariatem Katedry w celu ustalenia godziny egzaminu. O kontakt prosimy dopiero po zakończeniu wszystkich ćwiczeń, czyli  08.02.2021 do godziny 13.00. Osoby, które są dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane bezpośrednio o takiej możliwości. 

Egzamin będzie ustny, proszę pamiętać o posiadaniu przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość (najlepiej legitymacja studencka).

 

EGZAMIN W TERMINIE 1

Egzamin w terminie 1 odbędzie się 12.02.2021. Studenci zostaną przypisani do tur egzaminacyjnych losowo i poinformowani o tym fakcie poprzez platformę TEAMS do dnia 05.02.2021.

Trzy tury egzaminacyjne rozpoczną się o 8.30, 11.00 oraz 13.30. Egzamin odbędzie się na platformie STREAM (https://elearning-stream.sum.edu.pl). 

Przypominamy o obowiązku stawienia się na egzamin 20 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu (zalogowania się do właściwego wydarzenia).

 

Przypominamy, że by być dopuszczonym do egzaminu należy mieć wszystkie zajęcia ćwiczeniowe oraz seminaryjne (test zaliczeniowy z seminariów) zaliczone pozytywnie.

Na egzaminie obowiązuje włączona kamera oraz mikrofon i stabilne połączenie internetowe. W przypadku braku technicznych możliwości prosimy o kontakt (do 01.02.2021) - udostępnimy komputery na egzamin.

Egzamin składać się będzie ze 120 pytań, z czego 30 dotyczy materiału wykładowego, a 90 materiału seminaryjnego i ćwiczeniowego. Test egzaminacyjny będzie testem jednokrotnego wyboru, będzie można wracaż do pytań, a czas przewidziany na poprawne rozwiązanie testu to 120 minut, z możliwością powrotu do pytań.

 

 2021-02-02

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

kierownik ćwiczeń przedmiotu „Biologia molekularna”

1 rok WNMK


 

UWAGA!

Zgodnie z Komunikatem nr 1/2021 JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 12.01.2021 zajęcia dla przedmiotu „Biologia molekularna” będą odbywały się TYLKO  w formie zdalnej.

W mocy pozostaje harmonogram zajęć przesłany do Państwa wcześniej. Zmienie ulega tylko forma prowadzenia zajęć.

 

Aktualny harmonogram zajęć: (w załączeniu link do harmonogramu).

Zajęcia wykładowe odbywają się zgodnie z harmonogramem. Nie ulegają zmianie.

Bardzo proszę o śledzenie zakładki dla państwa przedmiotu na stronie biolmolgen.sum.edu.pl

Nowy harmonogram zajęć ćwiczeniowych (wszystkie zajęcia W FORMIE ZDALNEJ) - link

 

 2021-01-14; 09:15

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

kierownik ćwiczeń przedmiotu „Biologia molekularna”

1 rok WNMK


 

 

UWAGA!

 

 POPRAWA TESTU ZALICZENIOWEGO Z TEMATÓW SEMINARYJNYCH

Studenci, którzy nie zaliczyli testu w pierwszym terminie oraz studenci, którzy zostali dopuszczeni do zdawania testu w drugim terminie proszeni są o bezpośredni kontakt z prowadzącym ćwiczenia swojej sekcji ćwiczeniowej w celu uzgodnienia terminu zaliczenia testu.

Poprawa jest w postaci pisemnej, opisowej - po jednym pytaniu z każdego tematu seminaryjnego.

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

kierownik ćwiczeń przedmiotu „Biologia molekularna”

1 rok WNMK


 

UWAGA!

Zgodnie z Komunikatem nr 8/2020 JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25.11.2020 zajęcia stacjonarne dla przedmiotu „Biologia molekularna” ulegają zawieszeniu i będą realizowane w terminie późniejszym uzależnionym od decyzji JM Rektora.

Zgodnie z obecnym komunikatem zajęcia w formie stacjonarnej są zawieszone do odwołania.

 

Zajęcia wykładowe odbywają się zgodnie z harmonogramem. Nie ulegają zmianie.

Bardzo proszę o śledzenie zakładki dla państwa przedmiotu na stronie biolmolgen.sum.edu.pl

 

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

kierownik ćwiczeń przedmiotu „Biologia molekularna”

1 rok WNMK

 

 


 

UWAGA!!!

W sprawie korespondencji elektronicznej z Katedrą (sekretariat, pracownicy) - ponieważ żaden z pracowników NIE JEST JASNOWIDZEM uprzejmie prosimy aby w korespondencji podpisywać się imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem grupy i sekcji, do której Państwo są przypisani!!!

Aleksandra Auguściak-Duma

 


 

 UWAGA!!

Parę słów wyjaśnienia:

Zajęcia ćwiczeniowe - ĆWICZENIA - są to zajęcia praktyczne, na których będą Państwo uczyli się pewnych praktycznych aspektów biologii molekularnej.

Na zajęcia ćwiczeniowe - czyli tygodnie w trybie w większości stacjonarnym - obowiązuje materiał teoretyczny zawarty we właściwej dla danej sekcji (podgrupie ćwiczeniowej) Karcie Pracy. Proszę również przejrzeć zadania praktyczne i sprawdzić, czy nie znajdują się tam zadania, które wymagają poszerzenia swoich informacji by móc poprawnie te zadania wykonać. NIE OBOWIĄZUJE materiał teoretyczny z seminariów.

Zajęcia seminaryjne - SEMINARIA - są to zajęcia, na których chwalą się Państwo tym czego się nauczyli sami, poprzez rozmowę z prowadzącymi, wysłuchanie pewnych aspektów zagadnień teoretycznych oraz przez rozwiązanie testów.

Na zajęcia seminaryjne - czyli zajęcia w trybie zdalnym - obowiązuje materiał teoretyczny z sylabusów do danych trzech tematów seminaryjnych. NIE obowiązuje materiał z ćwiczeń.

 


 UWAGA STUDENCI,

pragniemy poinformować, że od roku akademickiego 2018/2019 Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki nie przepisuje ocen z przedmiotów zaliczonych na innych uczelniach medycznych i/lub innych kierunków studiów. 


 

UWAGA!!!

Przeniesienie studenta z jednej grupy do innej grupy możliwe tylko na podstawie pisemnej zgody z Dziekanatu przedstawionej prowadzącemu zajęcia z danej grupy.


Obowiązkiem studentów jest zarejestrowanie się w kursie Biologia molekularna na platformie elearningowej CDiSM.

https://elearning.sum.edu.pl/course/view.php?id=5295

 

 

 

 


OBOWIĄZKOWE WYKŁADY ONLINE, NA PLATFORMIE TEAMS, ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH: 06, 13, 20, 27 października; 3, 10, 17, 24 listopada oraz 01 grudnia 2020. Ostatni wykład 45 minut. Wykłady dla studentów będą się odbywały w na żywo zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez dziekanat. Materiały wykładowe będą dostępne po wykładzie na platformie CDiSM w kursie Biologia molekularna.


 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z REGULAMINU:

- Zajęcia z biologii molekularnej odbywają się zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i składają się z OBOWIĄZKOWYCH: wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych

- Student w celu sprawnego przeprowadzenia zajęć zdalnych zobowiązany jest do posiadania stabilnego łącza internetowego, mikrofonu oraz głośników.

- Student do kontaktów z pracownikami Katedry używa WYŁĄCZNIE studenckiego konta poczty elektronicznej. Korespondencja przychodząca z prywatnej poczty będzie ignorowana

- Ćwiczenia odbywają się punktualnie, w określonym harmonogramem czasie

- Przez cały czas przebywania na sali ćwiczeń studenci muszą być ubrani w ochronny fartuch  laboratoryjny.

- Student jest zobowiązany do przynoszenia na ćwiczenia wydrukowane odpowiednie karty pracy, które dostępne są na stronie internetowej katedry.

- Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: Aktywnej i sumiennej pracy przez cały czas trwania ćwiczeń, POCZĄWSZY OD PIERWSZYCH ZAJĘĆ.

- Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń i seminariów odbywa się wtrakcie trwania zajęć oraz/lub ustnej w trakcie trwania zajęć

- Przed wejściem do sali ćwiczeniowej student zobowiązany jest do oceny swojego stanu zdrowia, a w przypadku podejrzenia zakażeniem wirusem SARS-COV-2 student zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu prowadzącemu zajęcia mailowo na adres biolmolgen@sum.edu.pl i pozostania w kwarantannie, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

- Przed wejściem do sali ćwiczeniowej należy zdezynfekować ręce. W trakcie trwania zajęć student dba o bezpieczeństwo bakteriologiczne unikając przemieszczania się, zbędnego dotykania powierzchni poza miejscem wykonywania ćwiczenia oraz dezynfekując otoczenie w celu zabezpieczenia siebie oraz innych uczestników zajęć.