Program ćwiczeń i seminariów

Biologia komórki z elementami genetyki - 2019/2020

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

Ćwiczenia i seminaria odbywają się w piątki od godziny 9:00, w Sali 102, budynek D-2, chyba że wskazano inaczej.

Program ćwiczeń

11.10.2019 Tydzień 1: Sala 304

Seminarium: Budowa i właściwości makrocząsteczek życia

Ćwiczenia: Ilościowe oznaczanie kwasów nukleinowych i białek

Protokół do ćwiczeń: Karta pracy 1

Prezentacje studentów:

: Rola wody w organizmach żywych, powstaniu i umożliwieniu życia na Ziemi. Specyficzne właściwości wody umożliwiające powstanie życia

: Rola węgla cząsteczkowego w organizmach żywych, powstaniu i umożliwieniu życia na Ziemi. Specyficzne właściwości węgla cząsteczkowego umożliwiające powstanie życia

: Budowa DNA i strukturalne podstawy jego działania jako nośnika informacji genetycznej.

: Budowa i funkcje RNA. Świat RNA.

: Białka – podstawowy budulec oraz maszyneria organizująca komórkę.

 

18.10.2019 Tydzień 2: Sala 304

Seminarium: Struktura molekularna organelli komórkowych

Ćwiczenia: Obrazy komórki w mikroskopie świetlnym. Obrazy komórki w mikroskopie fluorescencyjnym i elektronowym

Protokół do ćwiczeń: Karta pracy 2

Prezentacje studentów:

: Mitochondria – budowa i funkcje

: Siateczka śródplazmatyczna – budowa i funkcje

: Funkcja i działanie molekularne neuronu

: Komórki składające się na mózg. Budowa, zróżnicowanie, główne funkcje

: Hipokamp – budowa i funkcje

 

25.10.2019 Tydzień 3: Sala 304

Seminarium: Molekularna organizacja informacji genetycznej: Genom człowieka

Ćwiczenia: Badania cytogenetyczne. Samodzielne przygotowanie preparatu mikroskopowego

Protokół do ćwiczeń: Karta pracy 3

Prezentacje studentów:

: Epigenetyka – krótkie wprowadzenie w informację dziedziczną bytującą poza/w/ponad genomem

: Budowa jądra komórkowego z uwzględnieniem jego fizycznej roli w ekspresji genów

: Sekwencje w genomie człowieka

: Charakterystyka metod cytogenetyki molekularnej

: Charakterystyka metod cytogenetyki klasycznej

 

08.11.2019 Tydzień 4: Sala 304

Seminarium: Molekularne podstawy regulacji podziałów komórkowych

Ćwiczenia: Wykrywanie typów chromatyny w komórkach interfazowych. Wykrywanie płytek metafazowych w komórkach człowieka. Wykrywanie komórek w różnych fazach cyklu komórkowego. Wykrywanie apoptozy w preparatach mikroskopowych

Protokół do ćwiczeń: Karta pracy 4

Prezentacje studentów:

: Białko p53 – różnorodna rola w ochronie komórki

: Mitoza – Białka regulujące podział komórkowy oraz białka wykonawcze.

: Molekularna regulacja wrzeciona podziałowego

: Apoptoza i wpływ procesu na różnicowanie się organizmu (ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego). Aspekty molekularnej sygnalizacji

: Mejoza (I podział mejotyczny-redukcyjny ze szczególnym uwzględnieniem procesu crossing-over); profaza I – leptoten, zygoten, pachyten, diploten, diakineza; metafaza I; anafaza I; telofaza I; II podział mejotyczny- wyrównawczy; profaza II; metafaza II, anafaza II); kompleks synaptonemalny, biwalenty, koniugacja, chiazmy.

 

15.11.2019 Tydzień 5: Sala 304

Seminarium: Molekularne mechanizmy ekspresji genów (replikacja, transkrypcja i translacja)

Ćwiczenia

Prezentacje studentów:

: Reakcja PCR

: Inicjacja replikacji u organizmów prokariotycznych

: Inicjacja replikacji u organizmów eukariotycznych (np. Homo sapiens)

: Sekwencjonowanie genów i genomów

: Procesy naprawcze DNA

: Przykłady zaburzeń procesów naprawczych DNA.

: Epigenetyka cd. – Metylacja DNA, kod histonowy i zaburzenia tych procesów.

: Obróbka potranskrypcyjna mRNA

: Mechanizm wycinania intronów

: Obróbka potranslacyjna białek

 

 22.11.2019 Tydzień 6: Sala 304

Seminarium: Klasyczna teoria dziedziczności (genetyka mendlowska) oraz syntetyczna teoria ewolucji

Ćwiczenia: Krzyżówki mendlowskie

 

Kierownik ćwiczeń 

dr n. med. Aleksandra Auguściak-Duma

2019-09-18